07.07.2018 CUMARTESİ ANKARA

AT YARIŞLARI
ALTILI GANYAN

07.07.2018 CUMARTESİ
ANKARA (15:30)

2. 6’LI GANYAN(2,3/5/2/5/2/5) :12.836,50 t

”2. Altılı Ganyan” Genel Sıralama & Şablon

1. AYAK

4-1-7-2-8-5-6

2. AYAK

4-1-8-3-2-7-5-11

3. AYAK

9-2-4-5-6-7-8

4. AYAK

3-4-6-1-2-5-7

5. AYAK

4-3-5-2-1

6. AYAK

6-12-5-2-1-8-13

Günün Tekleri

1. AYAK

2. AYAK

3. AYAK

4. AYAK

5. AYAK

6. AYAK

07.07.2018 CUMARTESİ ANKARA(SONUÇ)
7’Lİ PLASE(2,6/2,3/2,5/2,9/4,5/2,4/5,6) :69,49 t,

2. 6’LI GANYAN(2,3/5/2/5/2/5) :12.836,50 t,

2. 5’Lİ GANYAN(5/2/5/2/5) :799,43 t,

4’LÜ GANYAN(2/5/2/5) :705,03 t,

3’LÜ GANYAN(5/2/5) :228,28 t,

İKİLİ(5/6) :13,05 t, SIRALI İKİLİ(5/6) :78,50 t,

PLASE(5) :2,55 t, PLASE(6) :1,10 t,

PLASE İKİLİ(5/10) :197,00 t, PLASE İKİLİ(5/6) :24,00 t,

PLASE İKİLİ(6/10) :39,90 t,

TABELA BAHİS(5/6/10/1) :1.286,43 t,

TABELA BAHİS SIRASIZ(5/6/10/1) :9,21 t,

7. ÇİFTE(2/5) :95,95 t
**********************************

07.07.2018 CUMARTESİ İZMİR(SONUÇ)

7’Lİ PLASE(1,4,8/6,11/7,13/2,6/3,4/2,4/3,9) :17,46 t,

6’LI GANYAN(11/7/2/3/2/3) :259,43 t,

5’Lİ GANYAN(7/2/3/2/3) :25,32 t,

4’LÜ GANYAN(2/3/2/3) :14,46 t,

2. 3’LÜ GANYAN(3/2/3) :2,43 t,

İKİLİ(3/9) :18,25 t, SIRALI İKİLİ(3/9) :48,20 t,

PLASE(3) :1,85 t, PLASE(9) :2,25 t,

PLASE İKİLİ(3/7) :9,60 t, PLASE İKİLİ(3/9) :15,50 t,

PLASE İKİLİ(7/9) :12,30 t,

TABELA BAHİS(3/9/7/8) :205,41 t,

TABELA BAHİS SIRASIZ(3/9/7/8) :3,78 t,

6. ÇİFTE(2/3) :8,95 t

TJK ALT

 

Göster
Gizle