26.12.2017 SALI ADANA GECE YARIŞLARI

AT YARIŞLARI
ALTILI GANYAN

26.12.2017 SALI
ADANA(18:30)

6’LI GANYAN(6/1/10/1/5/1) :95,85 t

Genel Sıralama & Şablon

1. AYAK

6-1-3-10-7-4-8

2. AYAK

2-4/1/7-3-10-8

3. AYAK

9-10/8/4-11-2-6

4. AYAK

1-4-6-3/2-7-8

5. AYAK

5-10-11-12-3-6

6. AYAK

1-3-6-14-11-2-15

Günün Tekleri

1. AYAK

2. AYAK

2-4

3. AYAK

9-10

4. AYAK

5. AYAK

6. AYAK

26.12.2017 SALI ADANA(SONUÇ)
7’Lİ GANYAN(7/6/1/10/1/5/1) :440,75 t,

7’Lİ PLASE(2,7/3,6/1,4/9,10/1,4/5,12/1,6) :3,74 t,

6’LI GANYAN(6/1/10/1/5/1) :95,85 t,

5’Lİ GANYAN(1/10/1/5/1) :18,71 t,

4’LÜ GANYAN(10/1/5/1) :13,70 t,

3’LÜ GANYAN(1/5/1) :3,32 t,

İKİLİ(1/6) :22,90 t, SIRALI İKİLİ(1/6) :51,75 t,

PLASE(1) :2,45 t, PLASE(6) :3,60 t,

PLASE İKİLİ(1/15) :16,90 t, PLASE İKİLİ(1/6) :30,40 t,

PLASE İKİLİ(6/15) :41,80 t,

TABELA BAHİS(1/6/15/2) :385,87 t,

TABELA BAHİS SIRASIZ(1/6/15/2) :6,16 t,

5. ÇİFTE(5/1) :6,80 t
*************
26.12.2017 SALI KOCAELİ(SONUÇ)
7’Lİ GANYAN(3/4/3,7/2/2/8/4) :23.457,90 t,

7’Lİ PLASE(1,3/4,6/3,5,7/1,2/1,2/6,8/4,9) :63,80 t,

6’LI GANYAN(4/3,7/2/2/8/4) :2.201,43 t,

5’Lİ GANYAN(3,7/2/2/8/4) :183,84 t,

4’LÜ GANYAN(2/2/8/4) :74,18 t,

3’LÜ GANYAN(2/8/4) :18,25 t,

İKİLİ(4/9) :29,30 t, SIRALI İKİLİ(4/9) :82,65 t,

ÜÇLÜ BAHİS(4/9/6) :167,32 t,

PLASE(4) :3,65 t, PLASE(9) :2,95 t,

PLASE İKİLİ(4/6) :17,80 t, PLASE İKİLİ(4/9) :13,50 t,

PLASE İKİLİ(6/9) :10,80 t, 5. ÇİFTE(8/4) :23,10 t

TJK ALT

 

Göster
Gizle