At Yarışı Terimleri Sözlüğü Anlamları

At Yarışı Terimleri Sözlüğü

Açık Koşu
Taksit ve kaydiye toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşuyu ifade eder.

AGF, AGF Tablosu
Altılı Ganyan Favorisi (AGF) : Altılı ganyan ayaklarını oluşturan her bir koşunun At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde ( 19 Nisan 2011- 27910 sayılı Resmi Gazete ) yer alan misli tanımına göre üzerine en çok oynanan atını ifade eder.

Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n”li Plase oyunlarının hangi ayağında olursa olsun çıkan at durumu olması halinde, bu at veya atların yerine hangi at/atların geçerli olacağı hakkında bilgilendirici veriler 6’lı ganyanın ilk ayağının koşmasını müteakip TJK tarafından ilan edilecek böylece yarış severlerin önceden bilgi sahibi olması sağlanacaktır.
Amatör Binici
Biniciliği meslek edinmemiş, amatör olarak koşularda at binen kişiyi ifade eder.

Antrenör
Yarış atlarının talim, terbiye, idman, bakım, besleme, tedavilerinin takibi ve koşulara ilişkin hizmetlerinin yapılmasıyla sorumlu olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre antrenörlük lisansı taşıyan kişiyi ifade eder.

Apranti
Koşularda at binen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre apranti lisansı taşıyan jokey yamağını ifade eder.

At Sahibi Vekili
At sahibinin koşular ile ilgili hak ve yetkilerini kullanmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin edilen ve at sahibi vekili belgesini haiz gerçek kişiyi ifade eder.

At Sahibi
Bir ata tamamen veya kısmen sahip bulunan ve at sahibi belgesini haiz kişiyi ifade eder.

At
Aygır, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tayları ifade eder.

Bilet
Kuponun müşterek bahis oyun terminaline okutulması neticesinde kuponda işaretlenen tüm bilgiler ile bahsin kabul edildiği terminal numarasının, sistem tarafından her bilete özel olarak verilen seri numarasının, bahsin sistem tarafından kabul ediliş tarih ve saatinin yer aldığı belgeyi ifade eder.

Binici
Jokey, apranti ve amatör biniciyi ifade eder.

Birim fiyat
Herhangi bir müşterek bahis oyun çeşidinin bir adet kombinasyonunun Yarış Müessesesince tespit edilen bedelini veya iştirak bedeli oyun bedelinden eksik olan oyunlarda iştirak bedelinin oyun bedeline oranını ifade eder.

Dağıtılacak Tutar
14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan tutar, oran veya oranlarda iştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarını ifade eder.

Eküri(Ahırdaş)
Aynı at sahibi üzerine koşan atlar ile aynı at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri(ahırdaş) oldukları ilan edilen atları ifade eder.

En Fazla Ganyan oynanan At (EFG)
Bir koşuda üzerine en çok ganyan satışı yapılan atı ifade eder.

Handikap Koşusu
Bir koşudaki atların kazanma şanslarını eşit kılmak için taşıyacakları farklı ağırlıkların, handikaperler tarafından verilmiş olan puanlara göre ayarlandığı koşuyu ifade eder.

Galop, Galoplar
Yarıştan önce yapılan son idman provasına galop denir. Galoplar sadece idman pistlerinde ve kum pisttlerde yapılır.
Galoplar çim pistlerde yapılmaz.Yarışseverler kuponlarını galoplara ve sprintlere bakarak şanslarını arttırabilir.
Galoplar yani atların idmanları sabah erken saatlerde yapılır, at yarışları daha geç saatlerde yapıldığı için atın performansı etkilenebilir.
Galoplara bakılarak yapılan tercihler bazen yanıltıcı olabilir.
Yine de galoplara bakmak değerlendirme açısından önemlidir.

İştirak Bedeli
Yarış Müessesesinin belirlediği ve ilan ettiği müşterek bahis çeşitleri için hesaplanan oyun bedeli ne olursa olsun, oyun bedelinin Yarış Müessesesince tespit ve ilan edeceği orandan ve asgari iştirak bedelinden az olmamak üzere oynayanın oyuna iştirak etmek için oyun bedelinin altında veya üstündeki tutarlarda ödemek istediği bedeli ifade eder.

Jokey
Koşularda at binen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre jokey lisansı taşıyan kişiyi ifade eder.

Kazananlar Hissesi
Dağıtılacak kazanç tutarının, kazançlı oyun bedeli toplamına bölünmesi sonucu elde edilen rakama bir Türk Lirası ilavesi ile bulunan ve kazançlı kombinasyonlara bir Türk Lirası karşılığı için ödenecek meblağı ifade eder.

Koşu
Önceden koşu kaydı ve deklaresi yapılmış atların start ile varış arasındaki mesafeyi koşarak kat etmelerini ifade eder.

Koşuya İştirak Etmiş At
Beyaz flamanın kaldırıldığı andan itibaren start hakeminin emrine girmiş olan atı ifade eder.

Kupon
Müşterek bahis oynayan kişi tarafından üzerine koşu yerinin, koşu numarasının, seçilen at veya atların numaralarının, katıldığı bahis türünün, misli adedinin işaretlendiği ve şekli Yarış Müessesesince tespit edilen formu ifade eder.

Maiden Koşu
Hayatında hiç koşu kazanmamış atların katıldığı koşuyu ifade eder.

Müşterek Bahis Harici Koşan At
Resmi programda müşterek bahis harici koşacağı ilan edilen ve koşuyu bitiriş derecesi müşterek bahisler yönünden yapılan değerlendirmede dikkate alınmayan atı ifade eder.

Günlük Resmi Program
Koşularla ilgili olarak Yarış Müessesesi tarafından yıllık yarış programı esas alınarak yayımlanmış günlük resmi at yarışı programını ifade eder.

Satış Koşusu
Yalnız satılık atların katılabileceği koşuyu ifade eder.

Seyis
Yarış atlarının bakım, besleme, yarış alanına gidiş, dönüş ve gezinti işlerinde çalışan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişiler ile bu hizmetleri yapan ve bu hizmetlere yardımcı sair kişileri ifade eder.

Şartlı Koşu
Belirli dönemlerde kazanılan koşunun sayısı, ikramiye tutarı gibi atların koşulara kayıt olma ve katılma şartlarının önceden belirlendiği koşuyu ifade eder.

Vadeli Koşu
Yıllık yarış programlarında ayrıntıları belirtilen uzun, orta ve kısa vadeli koşu olup, koşunun özel şartlarında o koşunun yapılmasından belirli bir süre önce kayıtlarının yapılması, taksit veya taksitlerinin ödenmesi öngörülen ve kaydiyeler, varsa taksit veya taksitler toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşuyu ifade eder.

Yarış
Bir hipodromda aynı gün yapılan koşuları ifade eder.

Yarış Atının Yaşı
Doğduğu senenin Ocak ayının birinci gününden itibaren hesap olunur. İki yaşından aşağı İngiliz, üç yaşından aşağı Arap atları hiç bir koşuya iştirak ettirilemez.

Yarış Komiserler Kurulu
Yarış Otoritesince her hipodrom için bu Yönetmeliğe göre yarış hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulan kurulu ifade eder.

Yarış Müessesesi
6132 sayılı Kanun hükümlerine göre yarış yapma ve müşterek bahisler tertip etme yetkisi devredilen teşekkülü ifade eder.

Yetiştirici
Tayın doğumunda, bu tayın anasına sahip olan kimseyi ifade eder.

Yüksek Komiserler Kurulu
3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli Kurulu ifade eder.

 

At Yarışı Kısaltmaları Anlamları

 

KG
Kapalı Gözlük Takılacağını İfade Eder.
K
Kulaklık Takılacağını İfade Eder.
DB
Dilinin Bağlanacağını İfade Eder.
SK
Ring Mahalinden Start’a Kadar Kulaklık İle Geleceğini İfade Eder.
SKG
Ring Mahalinden Start’a Kadar Kapalı Gözlük İle Geleceğini İfade Eder.
TS
Komiserler Kurulu Kararı İle Atın Tercihli Start Kullanılacağını İfade Eder.
GKR
Göz koruyucu takılacağını ifade eder.
AP
Ata aprantinin (jokey yamağı) bineceğini ifade eder.
EKÜRİ
Ahırdaş Olduğu Önceden İlan Edilen ve Aynı Koşuya Katılan Atların Jokeyleri Aynı Tip Forma Giyerler Numarası Büyük Olan Jokey farklı Renkte Kep Giyer.
YP
Yanak peluşu takılacağını ifade eder.
TGK
Tek gözü kapalı koşacağını ifade eder.
ÖG
Start makinasına önden giriş yapacağını ifade eder.
S20
    Yarış hayatı boyunca son koştuğu 20 koşuda; En az bir birincilik, Veya en az iki ikincilik, Ya da dört adet tabela(2.lik, 3.lük, 4.lük ),Yapamamış olan atlar hiçbir hipodromdaki koşulara iştirak edemezler (Mahalli koşular hariç).Bu atların ahır tahsisi iptal edilir.(31.12.2009 tarihi itibarı ile 2009 Yılı At Yarışları Genel Hükümleri 13/b maddesine göre koşulara katılma hakkını kaybeden atlar bu hükümden yararlanamazlar.)Ancak yarış hayatı boyunca; Bir G1,veya iki G2, veya dört G3, veya bir G2 ve iki G3, Kazanan atlar için bu kural uygulanmaz. (KV 10 veya A3 koşusu kazanan atlar G3 koşusu kazanmış gibi, KV 11 veya A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)
KGS
Koşmadığı Gün Sayısı
BB
Burun Bandı
SGKR
Starta Kadar Göz Koruyucu
ÇABA
Çene Altı Baskı Aparatı